top of page

 

Algemene voorwaarden

 

Preambule
De door Michel van ’t Zand uitgevoerde werkzaamheden hebben als doel de cliënt(en) te begeleiden/coachen van zijn of haar coachingsvraag.

 

Artikel 1

Definities en algemene bepalingen
 

 1. Michel van ’t Zand: Michel van ’t Zand is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63259125.

 2. Begeleiden/coachen: het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.

 3. Coaching: het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.

 4. Coach: iemand die coacht, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet. In deze voorwaarden betreft dit Michel van ’t Zand.

 5. Coachee: iemand die gecoacht wordt, in het bijzonder door een professionele coach. In deze voorwaarden betreft dit de cliënt.

Artikel 2

Algemene bepalingen
 

 1. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Michel van ’t Zand deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Michel van ’t Zand en de cliënt.

 3. De eventueel door de cliënt gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de handgewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten met Michel van ’t Zand.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail.

 6. De inhoud van deze overeenkomst evenals de inhoud van alle andere uitingen van Michel van ’t Zand op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Michel van ’t Zand kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Michel van ’t Zand is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 7. Michel van ’t Zand behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Michel van ’t Zand overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de klant hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte.

 

Artikel 3

Coachingsgesprek
 

 1. Het volgen van coachingssessies is alleen mogelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar.

 2. Indien een cliënt minderjarig is zal er telefonisch of schriftelijk contact zijn geweest tussen ouder of voogd alvorens het eerste gesprek zal plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek ontvangt de cliënt twee (2x) deze leveringsvoorwaarden waarvan de ouder/voogd één (1) exemplaar accordeert d.m.v. een handtekening op de leveringsvoorwaarden. Michel van ’t Zand ontvangt deze leveringsvoorwaarden retour bij de volgende coachings-afspraak.

 3. Michel van ’t Zand coacht uitsluitend cliënten die zich op vrijwillige basis aanmelden.

 4. De cliënt kan zijn of haar coachingstraject ieder moment stoppen. Indien dit 48 uur voor een afspraak is dan wordt er 50% van een consult in rekening gebracht, als dit 24 uur voor een afspraak is dan wordt 100% van één consult in rekening gebracht. Eén consult duurt tenminste één (1) uur.

 5. Indien de cliënt ingeschreven staat als deelnemer van een training wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

 6. Tijdens de coachingsgesprekken zal een zo volledig en accuraat mogelijk profiel van de cliënt worden opgesteld. De cliënt dient bij de coachingsgesprekken alle gegevens en informatie naar waarheid te vermelden

 7. Het is de cliënt verboden om tijdens een coachingsgesprek beeld- of geluidsopnames te maken.

 8. Als onderdeel van een coachingstraject kunnen er huiswerkopdrachten worden gegeven aan cliënt, dit zijn suggesties en cliënt bepaald zelf of hij of zij deze opdracht uitvoert.

 9. De adviezen en voorstellen die Michel van ’t Zand geeft zijn suggesties, de cliënt neemt zelf zijn of haar verantwoordelijkheid in de uitvoer hiervan.

 10. Michel van ’t Zand zal geen informatie over de cliënt naar buiten brengen.

 11. De cliënt zal geen informatie over zijn of haar traject naar buiten brengen.

 

Artikel 4

Tot stand komen overeenkomst
 

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt de leveringsvoorwaarden heeft geaccepteerd.

 2. Het staat Michel van ’t Zand vrij om het coachingstraject op ieder moment te beëindigen.

 3. Michel van ’t Zand informeert de cliënt vooraf over de consultprijs, werkwijze van Michel van ’t Zand, kosten bij vroegtijdige annulering en globale duur van het traject.

 4. Cliënt ontvangt bij het eerste bezoek de algemene voorwaarden van Michel van ’t Zand.

 

Artikel 5

Bedenktijd
 

 1. Wanneer er sprake is van beëindiging van het coachingstraject door de cliënt, worden er eventueel kosten in rekening gebracht zoals beschreven in artikel 3.4.

 2. Het beëindigen van het coachingstraject kan geschiedden via e-mail of per telefoon.

 

Artikel 6

Persoonsgegevens
 

 1. Voor de verwerking en administratie van de persoonsgegevens van de cliënt houdt Michel van ’t Zand zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van de persoonsgegevens. De door de cliënt toegezonden, gemailde en persoonlijk doorgegeven persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor Michel van ’t Zand.

 2. Indien de cliënt de website van Michel van ’t Zand bezoekt kunnen algemene bezoekersgegevens verzameld worden. Deze bezoekgegevens worden gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina’s, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies en/of actionstags. Deze cookies en/of actionstags bevatten geen persoonsgegevens.

 3. De door de cliënt opgegeven persoonsgegevens, waaronder het e-mailadres van de cliënt, worden enkel gebruikt voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen cliënt en Michel van ’t Zand.

 4. Indien de cliënt zich registreert als cliënt bij Michel van ’t Zand wordt het door de cliënt opgegeven e-mailadres mogelijk gebruikt om een periodieke nieuwsbrief te verzenden. Indien de cliënt geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kan hij of zij dit kenbaar maken door zich onderaan de nieuwsbrief af te melden voor de nieuwsbrief.

 5. Wanneer de door cliënt opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kan de cliënt Michel van ’t Zand verzoeken de persoonsgegevens te wijzigen. Indien de cliënt bezwaar wilt maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Michel van ’t Zand kan de cliënt schriftelijk of telefonisch contact opnemen met Michel van ’t Zand.

 

Artikel 7

Facturatie en Betaling
 

 1. Betaling door de cliënt dient te geschiedden binnen 10 dagen na factuurdatum. De cliënt ontvangt na ieder consult een factuur. Cliënt is volledig en accuraat ingelicht door Michel van ’t Zand over de in artikel 4.4 vernoemde punten.

 2. Indien cliënt contant wil betalen zal hij Michel van ’t Zand hierover voortijdig informeren.

 3. Eventuele incassokosten worden doorbelast aan de cliënt.

Artikel 8

Klachten
 

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over door Michel van ’t Zand geleverde dienst, dient zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk de klacht worden ingediend bij Michel van ’t Zand.

 2. Nadat een klacht door de cliënt bij Michel van ’t Zand is ingediend probeert Michel van ’t Zand binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht Michel van ’t Zand niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal Michel van ’t Zand een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan

 

Artikel 9

Toepasselijk recht en geschillen
 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Michel van ’t Zand partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De cliënt en Michel van ’t Zand zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page